‫ فراخوان‌های سابق

پروژه 01: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت شناسه و دسترسی در سطح سازمانی
پروژه 01: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت شناسه و دسترسی در سطح سازمانی
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 02: برون‌سپاری امن داده‌ها با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
پروژه 02: برون‌سپاری امن داده‌ها با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 03: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک سامانه رمز ویژگی بنیاد
پروژه 03: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک سامانه رمز ویژگی بنیاد
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 04: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک طرح رمزنگاشتی پساکوانتومی
پروژه 04: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی یک طرح رمزنگاشتی پساکوانتومی
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 05: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوريتم‌های رمز متقارن سبک
پروژه 05: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوريتم‌های رمز متقارن سبک
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 06: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمز متقارن
پروژه 06: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوریتم‌های رمز متقارن
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 07: آزمایشگاه تحلیل الگوریتم‌ها و پروتکل‌های رمزنگاشتی
پروژه 07: آزمایشگاه تحلیل الگوریتم‌ها و پروتکل‌های رمزنگاشتی
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 08: آزمایشگاه پیاده‌سازی و تحلیل سخت افزاری الگوریتم‌های رمز
پروژه 08: آزمایشگاه پیاده‌سازی و تحلیل سخت افزاری الگوریتم‌های رمز
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
پروژه 09: ترویج علم (حمایت از دانشجویان دکتری- 11 دانشجو)
پروژه 09: ترویج علم (حمایت از دانشجویان دکتری- 11 دانشجو)
Mahtab Mirmohseni 20 شهریور 1398
تست1
تست
Mahtab Mirmohseni 20 مرداد 1398
تست1
تست1
Mahtab Mirmohseni 7 تیر 1398
انجام پروژه 1
انجام پروژه
Mahtab Mirmohseni 25 خرداد 1398