‫ پروژه 05: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوريتم‌های رمز متقارن سبک

جزئیات

شروع 20 شهریور 1398
پایان 27 شهریور 1398 ساعت 23:30
سازنده Mahtab Mirmohseni

دریافت فایل فراخوان

شرح

پروژه 05: طراحی، تحلیل و پیاده‌سازی الگوريتم‌های رمز متقارن سبک

بارگذاری رسید پست پیشتاز

زمان ارسال پیشنهاد به پایان رسیده است